Menu Zamknij

§1 WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Tamara Szweryn-Jarecka, NIP 5252008280 ul. Króżańska 8 lok. 1/2/, 02-578 Warszawa, właściciela marki DreamSpace, zwaną dalej Usługodawcą a każdym podmiotem  dokonującym rezerwacji sali spotkań w DreamSpace, Warszawa, ul. Króżańska 8 lok. 1, zwanym dalej Usługobiorcą.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stronie internetowej należy przez to rozumieć stronę internetową  https://www.dreamspace.pl/

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o funpage’u w serwisie społecznościowym na Facebook’u. należy przez to rozumieć stronę   https://www.facebook.com/DreamSpaceMokotow/

4. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie i na stronie internetowej, przy czym informacje te należy zawsze rozpatrywać łącznie.

 

§2 ZASADY WYNAJMU SAL

1. Gabinety i Sala Warsztatowa dostępne są dla Usługobiorców w godzinach 8:00 – 22:00 w dni powszednie i w godzinach 8:00 – 21:00 w sobotę i niedzielę.

2. Rezerwacji Gabinetu / Sali Warsztatowej  dokonuje się poprzez serwis Booksy.com bezpośrednio lub poprzez link dostępny na stronie internetowej oraz funpage’u w serwisie Facebook..

3. Przy pierwszorazowym korzystaniu z wynajmu należy podać drogą mailową na adres  michal@dreamspace.pl pełne dane Usługodawcy wymagane do wystawienia faktury VAT. 

3. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji Sali możliwe jest najpóźniej do 24 godzin przed rezerwacją w wypadku rezerwacji pojedynczych godzin. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Usługodawcy poprzez anulowanie rezerwacji w serwisie Booksy.com. W przypadku braku takiego zgłoszenia Usługobiorca zobowiązany jest do płatności za zgłoszona rezerwację.

4. W przypadku rezerwacji Sali Warsztatowej na warsztaty 1-dniowe lub dłuższe Usługobiorca wpłaca tytułem zaliczki kwotę 30% wartości całej rezerwacji. Wpłata ta jest bezzwrotna, bez względu czy warsztaty dojdą do skutku czy nie.

5. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z Gabinetu /Sali, Usługodawca uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każde rozpoczęte 30 min. najmu, według cennika umieszczonego na stronie internetowej

6. Usługobiorca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń sali powstałych w wyniku niewłaściwego jej użytkowania.

7. Nie zezwala się jest odstępowanie godzin Gabinetów, Sali Warsztatowej osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.

8. We wszystkich pomieszczeniach należących do Usługodawcy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.

9. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych

10. Usługodawca nie odpowiada za przedmioty pozostawione w wynajmowanych pomieszczeniach przez Wynajmującego.

11. Usługobiorcy są zobowiązani do pozostawienia wynajmowanych gabinetów w stanie, w którym je zastali. W szczególności dotyczy to postawienia mebli i wyposażenia w tym samym miejscu, odsłonięcie zasłon, uprzątnięcie naczyń, śmieci itp. 

 

 

§4 WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wszelkie płatności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur VAT po wykonanej usłudze gotówką lub przelewem, z siedmiodniowym terminem płatności. Płatności dokonywać należy na numer rachunku podany na fakturze.

2. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień otrzymania gotówki lub dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Usługodawcy.

3. Usługobiorcy zobowiązani są do terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Usługodawcy.

4. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie określonym w pkt.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę i anulowania kolejnych rezerwacji.

 

§5 PRZEPISY KOŃCOWE


1. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin w niniejszym, brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.